۲۷ – طرح درس مجازی فارسی پنجم ابتدایی درس بازرگان و پسران

قیمت ۳۰۰۰ تومان (سه هزار  تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۲۲۴۸ – طرح درس روزانه کتاب علوم سوم ابتدایی درس خوراکی ها

قیمت ۳۰۰۰ تومان (سه هزار  تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۲۲۴۷ – طرح درس سالانه شیمی ۲ یازدهم (نمونه دوم )

قیمت ۳۰۰۰ تومان (سه هزار  تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۲۲۴۶ – طرح درس روزانه ملی ریاضی و آمار یازدهم درس اعمال بر روی توابع

قیمت ۳۰۰۰ تومان (سه هزار  تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۲۲۴۵ – طرح درس سالانه ریاضی و آمار ۱ دهم انسانی

قیمت ۳۰۰۰ تومان (سه هزار  تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۲۲۴۳ – طرح درس سالانه کتاب فلسفه یازدهم انسانی

قیمت ۳۰۰۰ تومان (سه هزار  تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۲۲۴۲ – طرح درس روزانه ملی ریاضی ۲ یازدهم تجربی درس تشابه مثلث ها

قیمت ۳۰۰۰ تومان (سه هزار  تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۲۲۴۱ – طرح درس سالانه کتاب اخلاق حرفه ای دوازدهم

قیمت ۳۰۰۰ تومان (سه هزار  تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۲۲۴۰ – طرح درس سالانه کتاب فلسفه ۲ دوازدهم علوم انسانی

قیمت ۳۰۰۰ تومان (سه هزار  تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :