فرم خرید

راهنمای : 1 – برای خرید لطفا ایمیل را در کادر اول و نام و نام خانوادگی را درردیف های دوم و سوم بنویسید.اگر ایمیل ندارید.ایمیل asemankafinet@gmail.com  را بنویسید.2 – بعد ازخریدموفق هم بصورت مستقیم فایل را دانلود میکنید هم به ایمیل شما فرستاده می شود .(در ایمیل شما شاید فایل به پوشه spam شما برود )

سبد خریدتان خالی است.