۶۲۴ – طرح درس روزانه شیمی ۱ دهم آیا گازها هم در آب حل می شوند

قیمت ۲۰۰۰تومان (  دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۶۲۱ – طرح درس فارسی دهم ستایش، آشنایی با تحمیدیه ها ، درس چشمه و سنگ

قیمت ۲۰۰۰تومان (  دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۶۲۰ – طرح درس علوم تجربی هفتم درس آشنایی با اندازه گیری در علوم و ابزار های آن

قیمت ۱۰۰۰تومان (  هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۶۱۹ – طرح درس روزانه علوم ششم ابتدایی درس انرژی

قیمت ۱۰۰۰تومان (  هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۶۱۸ – طرح درس روزانه علوم ششم ابتدایی درس چه نوع کاغذی می خواهید؟

قیمت ۱۰۰۰تومان (  هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۶۱۷ – طرح درس ملی روزانه عربی نهم درس ثّمّرّه الجِد

قیمت ۲۰۰۰تومان (  دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۶۱۶ – طرح درس سالانه ی عربی ۳ علوم انسانی

قیمت ۲۰۰۰تومان (  دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۶۱۵ – طرح درس سالانه علوم تجربی پایه هفتم

قیمت ۲۰۰۰تومان (  دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۶۱۴ – طرح درس سالانه شیمی چهارم یا پیش دانشگاهی

قیمت ۲۰۰۰تومان (  دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :