60 – طرح درس مجازی فارسی اول ابتدایی نگاره شش

قیمت 3000 تومان (سه هزار  تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

59 – طرح درس مجازی فارسی پنجم ابتدایی درس نام آوران دیروز،امروز و فردا

قیمت 3000 تومان (سه هزار  تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

58 – طرح درس روزانه مجازی فارسی دوازدهم درس شکر نعمت

قیمت 3000 تومان (سه هزار  تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

57 – طرح درس روزانه مجازی فارسی دهم درس مهر و وفا

قیمت 3000 تومان (سه هزار  تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

56 – طرح درس روزانه مجازی فارسی نهم درس هم نشین

قیمت 3000 تومان (سه هزار  تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

55 – طرح درس مجازی ادبیات فارسی هشتم درس آزادگی

قیمت 3000 تومان (سه هزار  تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

54 – طرح درس روزانه مجازی فارسی هفتم درس علم زندگانی

قیمت 3000 تومان (سه هزار  تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

53 – طرح درس مجازی روزانه فرهنگ و هنر نهم درس خوشنویسی

قیمت 3000 تومان (سه هزار  تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

52 – طرح درس روزانه مجازی فرهنگ و هنر هشتم درس طراحی دوبعدی

قیمت 3000 تومان (سه هزار  تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

51 – طرح درس مجازی فرهنگ و هنر هفتم درس الفبای تصویر

قیمت 3000 تومان (سه هزار  تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :