70 – طرح درس روزانه مجازی عربی دوازدهم درس ثلاث قصص قصیره

قیمت 3000 تومان (سه هزار  تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

69 – طرح درس مجازی علوم اول ابتدایی درس جانوران

قیمت 3000 تومان (سه هزار  تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

68 – طرح درس روزانه مجازی علوم چهارم ابتدایی درس بدن ما 1

قیمت 3000 تومان (سه هزار  تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

67 – طرح درس مجازی برگی از تاریخ زمین علوم پنجم ابتدایی درس فسیل

قیمت 3000 تومان (سه هزار  تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

66 – طرح درس مجازی علوم ششم درس سرگذشت دفتر من

قیمت 3000 تومان (سه هزار  تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

64 – طرح درس روزانه مجازی علوم تجربی نهم درس آثاری از گذشته زمین

قیمت 3000 تومان (سه هزار  تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

63 – طرح درس روزانه مجازی کتاب علوم و فنون 1 دهم انسانی درس جناس

قیمت 3000 تومان (سه هزار  تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

62 – طرح درس مجازی علوم هشتم درس مواد خالص و مخلوط

قیمت 3000 تومان (سه هزار  تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

61 – طرح درس مجازی کار و فناوری نهم پودمان عمران – کنده کاری گچ

قیمت 3000 تومان (سه هزار  تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :